ps-制作水波纹

By  willing

一、新建一个黑色底图层

 

 

 

二、选择镜头下的滤境光晕

 

 

 

三、选择滤境-->扭曲-->水波

 

 

 

五、选择图像下的反相

 

 

六、选择图像下的去色

 

 

七、重复一次第五步和第六步操作

 

 

八、增加一个新建图层,填充背景色为白色

 

 

九、混合模式选择叠加

 

 

十、End